Algemene voorwaarden van Ayuda Maatschappelijk Werk, kantoorhoudende te Heerhugowaard en in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland ingeschreven onder nummer 37151919.


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt de Ayuda Maatschappelijk Werk aangeduid met “Ayuda” en de (rechts)personen en vennootschappen met wie een overeenkomst wordt beoogd en/of tot stand komt aangeduid met “Opdrachtgever”.


1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en elk aanbod van Ayuda en eventuele aanvullende en/of opvolgende overeenkomsten met Ayuda. Uitsluitend door Ayuda schriftelijk aanvaarde afwijkingen van (bepalingen van) deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.


1.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Ayuda en opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.Artikel 2 Aanbod en overeenkomst

2.1 Een aanbod van Ayuda geschiedt vrijblijvend en is gebaseerd op door Opdrachtgever aan Ayuda verstrekte informatie. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste vermogen alle informatie aan Ayuda heeft verstrekt, die noodzakelijk is voor en/of kan bijdragen aan een juiste uitvoering van de overeenkomst. In een aanbod voorkomende fouten of omissies en niet uitsluitend tot Opdrachtgever gerichte (algemene) informatie, binden Ayuda niet.


2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding of door de uitvoering van een opdracht door Ayuda. De schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Ayuda wordt geacht de inhoud van de overeenkomst met Opdrachtgever correct weer te geven.Artikel 3 Dienstverlening

3.1 Ayuda is verplicht zich in te spannen om de overeengekomen dienstverlening naar beste vermogen en met zorg uit te voeren met in achtneming van de door haar schriftelijk aanvaarde afspraken.


3.2 Opdrachtgever is verplicht om voor aanvang van de nakoming door Ayuda van haar verplichtingen en/of (gedurende de dienstverlening) op eerste verzoek van Ayuda aan haar alle informatie te verstrekken, die noodzakelijk is voor en/of kan bijdragen aan een juiste uitvoering van de overeenkomst.


3.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever plaatsvindt, is Opdrachtgever verplicht aan Ayuda de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde faciliteiten kosteloos ter beschikking te stellen.


3.4 Door Ayuda kenbaar gemaakte termijnen van dienstverlening zijn naar beste weten op basis van bij het totstandkomen van de overeenkomst aan Ayuda bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door Ayuda zoveel mogelijk in acht genomen worden. Ayuda is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en Opdrachtgever kan aan uitsluitend het overschrijden van een door Ayuda kenbaar gemaakte termijn niet een recht op beëindiging van de overeenkomst ontlenen.


3.5 Ayuda is niet verplicht om buiten de inhoud en/of omvang van de met Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten. Ayuda kan verlangen dat voor deze extra werkzaamheden een afzonderlijke overeenkomst met Opdrachtgever tot stand komt.


3.6 Ayuda heeft het recht de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door één of meer anderen met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.


Artikel 4 Vergoeding en betaling

4.1 Opdrachtgever is voor de dienstverlening van Ayuda de door Ayuda op basis van de tarieven van Ayuda vastgestelde vergoedingen verschuldigd, waaronder de bedragen die Ayuda in het kader van en/of te behoeve van de dienstverlening aan derden heeft betaald.


4.2 Indien Ayuda op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is Opdrachtgever aan Ayuda een op basis van door Ayuda gehanteerde tarieven vast te stellen extra vergoeding verschuldigd.


4.3 Door Ayuda kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.


4.4 Indien Ayuda gedurende de overeenkomst andere prijzen en/of tarieven vaststelt, gelden die prijzen respectievelijk tarieven vanaf de kennisgeving daarvan aan Opdrachtgever.


4.5 Facturen van Ayuda dienen in euro binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan aan Ayuda overeenkomstig de op de facturen voorgeschreven betalingswijze.


4.6 Indien Opdrachtgever de verschuldigde vergoedingen niet binnen de geldende termijn betaalt, is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de niet-betaalde vergoeding wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen na eerste herinnering nalaat te betalen, is Opdrachtgever het bedrag van alle door Ayuda te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte aan Ayuda verschuldigd. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte bedragen 15 % van de hoofdsom en de vertragingsrente, met een minimum van EUR 500,00 exclusief omzetbelasting.


4.7 Ayuda heeft het recht betalingen van Opdrachtgever, ondanks andersluidende vermeldingen van Opdrachtgever, (eerst) te laten strekken tot vergoeding van wettelijke rente en kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte.


4.8 Indien Opdrachtgever betalingsverplichtingen tegenover Ayuda niet volledig of binnen de geldende termijn nakomt, heeft Ayuda met onmiddellijke ingang het recht haar verplichtingen tegenover Opdrachtgever volledig op te schorten.


4.9 Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Ayuda voldoende zekerheid te stellen ter voldoening van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever tegenover Ayuda. Indien Opdrachtgever onvoldoende zekerheid biedt voor de voldoening van de uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen, heeft Ayuda het recht haar verplichtingen volledig op te schorten en/of niet na te komen.


4.10 Ayuda is niet aansprakelijk wanneer er voor of tijdens de dienstverlening wijzigingen worden aangebracht in vergoedingsregelingen of wetten.Wanneer de dienstverlening niet wordt

vergoed, dan zal deze uit eigen middelen bekostigd dienen te worden.Artikel 5 Beëindiging overeenkomst

5.1 Ayuda heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opzegging, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

a) de wederpartij toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en ten aanzien daarvan in verzuim is;

b) een tot het verlenen van (voorlopige) surséance van betaling aan en/of tot faillietverklaring van en/of tot toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op Opdrachtgever strekkend verzoek is ingediend;

c) ten laste van Opdrachtgever onder Ayuda executoriaal beslag is gelegd;

d) een tot ontbinding en/of liquidatie van de wederpartij strekkend besluit is totstandgekomen. Opdrachtgever is verplicht Ayuda onmiddellijk in kennis te stellen van (kennisneming) van het plaatsvinden van de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.


5.2 Beëindiging van de overeenkomst, met inbegrip van ontbinding en opzegging, verplicht Ayuda in geen geval tot ongedaanmaking van de reeds door Ayuda ontvangen prestaties. Aan beëindiging van de overeenkomst of opschorting van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen door Ayuda, ontleent Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding.


Artikel 6 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

6.1 Aansprakelijkheid van Ayuda is beperkt door dit artikel. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door Opdrachtgever op onrechtmatige daad van Ayuda gebaseerde vorderingen. Werknemers en/of hulppersonen van Ayuda kunnen eveneens een beroep doen op dit artikel.


6.2 Ayuda is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Ayuda aan haar toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Ayuda toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen met in achtneming van de in artikelen 3.1 en 3.6 bij de dienstverlening betrokken hulppersonen, gebruik van onvolledige en/of onjuiste informatie van derden en/of gebrekkige hulpzaken en uitoefening van de in de artikelen 4.8, 4.9 en 5.1 bedoelde rechten.


6.3 Aansprakelijkheid van Ayuda kan uitsluitend ontstaan, nadat Opdrachtgever Ayuda onverwijld na het constateren van een tekortkoming in de nakoming door Ayuda deugdelijk door middel van een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en Ayuda gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.


6.4 Indien door werknemers en/of (andere) hulppersonen van Ayuda ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van Ayuda en/of met door Opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op Opdrachtgever tegenover die werknemers en (andere) hulppersonen de in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl Opdrachtgever Ayuda zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en (andere) hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door Opdrachtgever van de in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door Opdrachtgever.


6.5 Een verplichting van Ayuda tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal de vergoeding, die in verband met de verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Ayuda zal worden betaald. Als directe schade wordt niet beschouwd gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, (gevolgen van) verlies van tijd en ander nadeel dan vermogensschade.Artikel 7 Overmacht

7.1 Indien Ayuda door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Ayuda door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan overheidsmaatregelen of weersomstandigheden.


7.2 Indien Ayuda tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan Opdrachtgever tegenover Ayuda geen aanspraak maken op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.Artikel 8 Rechten van intellectuele eigendom

8.1 De rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle door Ayuda tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, analyses, rapporten, methoden, databanken en documentatie) berusten uitsluitend bij Ayuda of haar licentiegever(s). Opdrachtgever zal deze voortbrengselen uitsluitend openbaar maken in het kader van de overeenkomst. Opdrachtgever zal deze voortbrengselen niet (anderszins) openbaar maken, verveelvoudigen of wijzigen en zich (ook) niet op een andere wijze als rechthebbende daarvan gedragen. Opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van de hiervoor bedoelde voortbrengselen verwijderen of wijzigen.


8.2 De door Ayuda ten aanzien van de in artikel 8.1 bedoelde voortbrengselen aan Opdrachtgever verleende rechten omvatten uitsluitend niet exclusieve gebruiksrechten en vervallen in ieder geval met onmiddellijke ingang door gebruik van deze voortbrengselen in strijd met de rechten van Ayuda, de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of het toepasselijke recht. Opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geen rechten van intellectuele eigendom. De door Ayuda verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht of verlening van sublicentie.


8.3 Opdrachtgever zal Ayuda vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat Ayuda door gebruik van door Opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van Ayuda als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan Ayuda vergoedt.Artikel 9 Geheimhouding en non-concurrentie

9.1 Opdrachtgever doet naar derden toe geen uitlatingen over de wijze waarop Ayuda haar werkzaamheden verricht en stelt de door Ayuda opgestelde rapporten, adviezen, stukken of andere documentatie niet aan derden ter beschikking of maakt deze anderszins openbaar, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ayuda.


9.2 Opdrachtgever zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst geen werknemers en/of andere hulppersonen van Ayuda in dienst nemen en/of daarmee onderhandelingen voeren met het oog op indiensttreding bij Opdrachtgever, dan zonder voorafgaande toestemming van Ayuda en tegen betaling van een door Ayuda te bepalen vergoeding door Opdrachtgever.


9.3 Bij overtreding van artikel 9.1 en/of 9.2 door Opdrachtgever, is Opdrachtgever aan Ayuda een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 10.000,00 per overtreding en EUR 1.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag als één gehele dag wordt gezien. Daarnaast staat het Ayuda vrij schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.Artikel 10 Diversen

10.1 Opdrachtgever staat er voor in dat door Ayuda te verwerken gegevens, het verwerken van gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever zal Ayuda vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Ayuda verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking het geldende recht (zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten) worden geschonden.


10.2 Overeenkomsten met en andere rechtsverhoudingen tot Ayuda en daaraan voorafgaande rechtshandelingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechter in het arrondissement Alkmaar is bevoegd en neemt kennis van direct of indirect uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen.


10.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Ayuda in verband met de dienstverlening van Ayuda verjaren en/of vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten respectievelijk bevoegdheden.